Javna naročila: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

>20 arhivirana javna naročila

Nedavne nabave na spletni strani arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve v Slovenija

2024-01-15   SPREMLJEVALNA DELA OB ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH NA OBMOČJU NUK II (Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
ZVKDS, CPA naroča izvedbo storitve - spremljevalna dela ob arheoloških izkopavanjih na območju NUK 2. Oglejte si javna naročila »
2024-01-15   Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek (Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode)
Predmet javnega naročila je »Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek«. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Oglejte si javna naročila »
2024-01-10   Izbira izvajalca strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo... (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana)
Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša I, Ljubljana. Oglejte si javna naročila »
2024-01-05   Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt: Gradnja suhega... (Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode)
Predmet javnega naročila je »Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt: Gradnja suhega vodnega zadrževalnika na Tunjščici«. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Oglejte si javna naročila »
2023-12-29   Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 34 Maribor-Prevalje-d.m. na odseku Sveti Danijel -... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 34 Maribor-Prevalje-d.m. na odseku Sveti Danijel - Dravograd - Prevalje - d.m. Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   Izbira izvajalca za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Občine Gorenja vas - Poljane (Občina Gorenja vas-Poljane)
Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Gorenja vas - Poljane. Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 31 Celje-Velenje Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   PRVI DEL ARH. IN INŽ. STORITEV ZA NOVE NAL. ZA RAZVOJ KONT. TERMINALA DO 1,75 TEU, SKLOP 1 »IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV... (Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba)
Predmet naročila je Prvi del arhitekturnih in inženirskih storitev za nove naložbe za Razvoj kontejnerskega terminala do 1,75 TEU, Sklop 1 »Izdelava idejnih rešitev za nove naložbe za Razvoj kontejnerskega terminala do 1,75 TEU«. Oglejte si javna naročila »
2023-12-20   Izdelava projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na odseku Jesenice-Bohinjska Bistrica Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Okvirni sporazum za pripravo projektne dokumentacije in vseh potrebnih elaboratov za postopek razdružitve solastnine... (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)
Okvirni sporazum za pripravo projektne dokumentacije in vseh potrebnih elaboratov za postopek razdružitve solastnine na kmetijskih zemljiščih, skladno z 98.b do 98.g členom Zakona o kmetijskih zemljiščih za obdobje dveh let (2024/25) Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Okvirni sporazum za pripravo projektne dokumentacije za vložitev zahtevkov za uvedbo upravne komasacije in... (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)
Okvirni sporazum za pripravo projektne dokumentacije za vložitev zahtevkov za uvedbo upravne komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju ter pripravo dokumentacije za prijavo na javne razpise za obdobje dveh let (2024/25) Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Okvirni sporazum za izvedbo geodetskih del pri upravnih komasacijah kmetijskih zemljišč za obdobje dveh let (2024/25) (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)
Okvirni sporazum za izvedbo geodetskih del pri upravnih komasacijah kmetijskih zemljišč za obdobje dveh let (2024/25) Oglejte si javna naročila »
2023-12-08   Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob Oglejte si javna naročila »
2023-11-29   Pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Mestna občina Ljubljana)
Predmet naročila so pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del. Naloge izvajalca so podrobneje opredeljene v projektni nalogi P-ZJN-11/23, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (430-1760/2023-7). Oglejte si javna naročila »
2023-11-28   RADIOLOGIJA - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme (Univerzitetni klinični center Maribor)
RADIOLOGIJA - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme Oglejte si javna naročila »
2023-11-21   Izvajanje laboratorijskih aktivnosti (Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.)
Predmet javnega naročila je »Izvajanje laboratorijskih aktivnosti« (ločeno po sklopih). Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: ? Sklop št. 1: Monitoring površinskih voda ob odlagališču Barje ? Sklop št. 2: Preskušanje pitne vode ? Sklop št. 3: Izvajanje laboratorijskih preskusov vode Oglejte si javna naročila »
2023-11-20   Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske... (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana)
Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Litijska - Pesarska v Ljubljani Oglejte si javna naročila »
2023-11-17   Projektiranje in gradnja upravne stavbe Centra krožnega gospodarstva Zarica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.)
Projektiranje in gradnja upravne stavbe Centra krožnega gospodarstva Zarica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Oglejte si javna naročila »
2023-11-06   Recenzija PZI projektne dokumentacije za dozidavo infekcijske klinike UKC Ljubljana - tehnologije zaklonišč, požarne... (DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.)
Recenzija PZI projektne dokumentacije za dozidavo infekcijske klinike UKC Ljubljana - tehnologije zaklonišč, požarne varnosti in doseganje skoraj ničenergijske stavbe Oglejte si javna naročila »
2023-10-27   Izvajanje storitev projektiranja (Mestna občina Maribor)
Izvajanje storitev projektiranja. Javno naročilo je smiselno razdeljeno v štiri (4) kategorije: - 1. kategorija: Izvajanje storitev projektiranja objektov nizke gradnje - 2. kategorija: Izvajanje storitev projektiranja objektov visoke gradnje - 3. kategorija: Izvajanje storitev projektiranja sanacije plazov - 4. kategorija: Izvajanje strokovnih pregledov (recenzij) projektne dokumentacije Oglejte si javna naročila »
2023-10-26   »DVOJNI PRIVEZ NA OBMOČJU VNT, TRANSF. POSTAJA TP-VNT IN UREDITEV SKLAD. POV. VNT«: SKLOP 5 GEOTEHNIČINE RAZISKAVE... (Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba)
Predmet naročila je »STORITVE ZA IZVEDBO GRADENJ »DVOJNI PRIVEZ NA OBMOČJU VNT, TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP-VNT in UREDITEV SKLADIŠČNE POVRŠINE VNT ZA POTREBE SKLADIŠČENJA VOZIL IN GRADBENE MEHANIZACIJE«: Sklop 5 »Geotehničine raziskave na območju novega priveznega mesta«. Pretežni del raziskav se izvaja na morju. Oglejte si javna naročila »
2023-10-25   Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo objekta Grajska kašča v kompleksu kulturnega spomenika državnega... (Ministrstvo za kulturo)
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje z zunanjo ureditvijo (PZI) in Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta … Oglejte si javna naročila »
2023-10-23   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT CENTER URBANEGA DOGAJANJA (Mestna občina Celje)
Javno naročilo IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT CENTER URBANEGA DOGAJANJA obsega: izdelavo projektne dokumentacije v obsegu DPP, DGD, PZI in PID; izdelavo delnih popisov po posameznih postavkah v okviru projektne dokumentacije DGD; izdelavo načrta notranje opreme s popisom del ter seznamom mizarske in premične opreme; izvedbo projektantskega nadzora; izdelavo celostne grafične podobe in označevanje; izpeljavo komunikacije z bodočimi uporabniki in širšo javnostjo ter izdelavo načrta začasne … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: KOMBINAT arhitekti, projektiranje, d.o.o.
2023-10-23   Geodetske storitve 2024-2025 (Občina Ivančna Gorica)
Predmet javnega naročila je izvajanje vseh vrst geodetskih storitev izvedenih za Občino Ivančna Gorica v letih 2024 in 2025. Storitve se bodo izvajale na celotnem območju občine Ivančna Gorica, po potrebi pa tudi izven meja občine. Oglejte si javna naročila »
2023-10-23   IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ (Ministrstvo za pravosodje uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij)
Predmet naročila je opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu - zunanji strokovni sodelavec po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Resoluciji o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, št. 23/2018) in pripadajočih podzakonskih pravnih aktih; ki bo opravljal tudi naloge požarne varnosti po Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Matrika ZVO, zdravje, varstvo, okolje, d.o.o.
2023-10-20   Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno št. 6 (SD 06 OPN CERKNO) (Občina Cerkno)
V okviru javnega naročila je predvidena izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno št. 6 (SD 06 OPN CERKNO). Oglejte si javna naročila »
2023-10-09   Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem... (Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.)
Predmet naročila je sklenitev okvirnega sporazuma z največ petimi ponudniki za zagotovitev izdelave prostorskih in strokovnih podlag v postopku priprave DPN in izdelave projektne dokumentacije pri umestitvi plinovodov v prostor ter izdelava projektne dokumentacije za predelave obstoječih plinovodnih objektov, za sisteme povezanih naprav in za posamezne projekte iz vsakokratnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja in načrta izpopolnitev za obdobje treh let. Oglejte si javna naročila »
2023-09-28   STORITVE PRI IZVEDBI IZGRADNJE 12. IN RO-RO VEZA S POTREBNO INFRASTRUKTURO NA POMOLU II (Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba)
Predmet naročila je naročilo storitev pri izvedbi Izgradnje 12. in RO-RO veza s potrebno infrastrukturo na Pomolu II in sicer izvajanje nadzora in nalog koordinatorja varstva in zdravja pri delu (VZD) za štiri naložbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ELIN podjetje za inženiring storitve d.o.o. OBOK ITI, Podjetje za inženiring,...
2023-09-25   Izdelava strokovnih podlag s področja kmetijstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Predmet javnega naročila je izdelava strokovnih podlag s področja kmetijstva, v skladu s Projektno nalogo in obsega tri skupine občin: ? Skupina 1: Občine do 2000 ha kmetijskih zemljišč (S1), ? Skupina 2: Občine od 2001 ha do 5000 ha kmetijskih zemljišč (S2), ? Skupina 3: Občine nad 5000 ha kmetijskih zemljišč (S3). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ACER Prostorsko načrtovanje,... Geodetski zavod Celje, d.o.o. Igea, Svetovanje in storitve s področja... Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o. Z E U družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
2023-09-21   Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Zapoge, Dobruša, Repnje,... (Občina Vodice)
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Zapoge, Dobruša, Repnje, Selo, Vojsko in Vesca ter za sočasno rekonstrukcijo ostale gospodarske javne infrastrukture v navedenih naseljih ter dodatno v naseljih Torovo in Dornice. Projektna dokumentacija se nanaša na gradnjo cca. 14,7 km fekalne kanalizacije in sočasno … Oglejte si javna naročila »
2023-09-18   Javni razpis za prvo fazo po omejenem postopku za izbiro izvajalcev za sodelovanje pri predhodnih arheoloških raziskavah (Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
Javni razpis za prvo fazo po omejenem postopku za izbiro izvajalcev za sodelovanje pri predhodnih arheoloških raziskavah Oglejte si javna naročila »
2023-09-15   Kontrola blaga v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve (Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve)
Izvajanje kontrole blaga, ki je v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve za obdobje enega (1) leta. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Bureau Veritas, Mednarodno podjetje za...
2023-09-11   Dobava in montaža vodnikov, OPGW in izvedba AKZ zaščite na DV 2 x 110 kV Kleče - Šiška (Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Predmet javnega naročila je dobava in montaža vodnikov, OPGW in izvedba AKZ zaščite na DV 2 x 110 kV Kleče - Šiška, skladno s specifikacijami tehničnih razpisnih pogojev (Priloga št. 26). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Elektro novi sistemi inženirske...
2023-09-06   IZVAJANJA NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN NALOG IZ VARSTVA PRED POŽAROM (Osnovno zdravstvo Gorenjske)
Izvajanje in zagotavljanje nalog s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom Oglejte si javna naročila »
2023-08-30   Izd. proj. za razpis (PZR), projektne dok. DPP, DGD, PZI, PID in obiski projektanta na gradbišču v času grad. za RTP... (Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za izdelavo projekta za razpis (PZR), projektne dokumentacije DPP (samo za sklop 2), DGD, PZI, PID in obiske projektanta na gradbišču v času gradnje za objekta: - RTP 110/20 kV Brdo s 110 kV vključitvijo in - RTP 110/20 kV Logistični center Ljubljana s 110 kV vključitvijo Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Korona inženiring d.d.
2023-08-24   Podpora Sektorju za zmanjšanje posledic naravnih nesreč pri realizaciji ukrepa »Zmanjševanje tveganja za druge... (MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR)
Z namenom zagotovitve izvedbe stabilizacijskih ukrepov na območjih nekaterih evidentiranih zemeljskih plazov, ki so zaradi obsega pojava in posledično velikih stroškov potrebnih za zagotovitev varnosti za življenje prebivalstva in premoženja na vplivnih območjih plazenja, se bodo iz sredstev NOO financirala dela dokončne sanacije in ureditev za preprečevanje plazenja za 6 plazovov. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Igea, Svetovanje in storitve s področja...
2023-08-17   Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici (Mestna občina Nova Gorica)
Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro d.o.o.