2024-01-16   RADIOFARMAKI III (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava radiofarmakov. Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   ŠIVALNI MATERIAL (Splošna bolnišnica Novo mesto)
Sukcesivni nakup šivalnega materiala. Blago je razdeljeno na pet odprtih sklopov, in sicer: Sklop 1: ŠIVALNI MATERIAL, RAZGRADLJIV Sklop 2: ŠIVALNI MATERIAL, NERAZGRADLJIV Sklop 3: ŠIVALNI MATERIAL - TRAKOVI IN LEPILA Sklop 4: SPENJALNIKI IN SPONKE Sklop 5: MATERIAL ZA HEMOSTAZO Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   SPINALNI IMPLANTATI (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava spinalnih implantatov. Oglejte si javna naročila »
2024-01-12   Dobava laboratorijskega potrošnega materiala (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Dobava laboratorijskega potrošnega materiala po sklopih (10 sklopov) Oglejte si javna naročila »
2024-01-11   Javno naročilo za dobavo osteosintetskega materiala za obdobje 48 mesecev (Splošna bolnišnica Trbovlje)
Javno naročilo blaga za sukcesivno dobavo osteosintetskega materiala za obdobje 48 mesecev. Javno naročilo je razdeljeno na 18 sklopov. Oglejte si javna naročila »
2024-01-08   NAJEM LABORATORIJSKEGA SISTEMA ZA HEMATOLOGIJO, DOBAVA REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA TER SERVISIRANJE APARATOV... (Splošna bolnišnica Jesenice)
NAJEM LABORATORIJSKEGA SISTEMA ZA HEMATOLOGIJO, DOBAVA REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA TER SERVISIRANJE APARATOV ZA DOBO 48 MESECEV Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   Nakup blaga za izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav ter najem analitskega sistema z njegovim vzdrževanjem (Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana)
Predmet javnega naročila je nakup blaga za izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav ter najem analitskega sistema z njegovim vzdrževanjem, za obdobje 6 let z možnostjo podaljšanja Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   NABAVA INTRAAORTNE BALONSKE ČRPALKE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je dobava intraaortne balonske črpalke, dobava potrošnega materiala za opremo za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma ter vzdrževanje opreme, ki zajema tako preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) kot tudi korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   Nakup in vzdrževanje zobnih RTG aparatov, UZ in zaščitnih sredstev, razdeljen v 4 sklope (Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor)
Nakup in vzdrževanje zobnih RTG aparatov, UZ in zaščitnih sredstev, razdeljen v 4 sklope Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME (Univerzitetni klinični center Maribor)
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:: SKLOP 1: Nabava opreme za pankreatoskopijo in holangioskopijo s potrošnim materialom SKLOP 2: Nabava video-gastroskopskega sistema Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki je predmet tega javnega naročila, v celoti ali za posamezni sklop. Predmet javnega naročila v sklopu 1 je tudi dobava potrošnega materiala za opremo, in sicer za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma. Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   Nabava RTG aparata za slikanje skeleta z vzdrževanjem in pripravo prostora (Univerzitetni klinični center Maribor)
Nabava RTG aparata za slikanje skeleta z vzdrževanjem in pripravo prostora. Predmet javnega naročila je tudi: - izdelava vse potrebne projektne dokumentacije vključno z izdelavo posnetka stanja, - GOI dela za namestitev nove opreme in odstranitev obstoječe opreme, - preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   Nakup in dobava zdravil (Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov)
Nakup in dobava zdravil, obseg je razviden iz ponudbenega predračuna, ki je del dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE III (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za artroskopske operacije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-20   NABAVA APARATA ZA SEKVENCIRANJE NASLEDNJE GENERACIJE IN APARATA ZA IZOLACIJO NUKLEINSKIH KISLIN IN PROTEINOV S... (Univerzitetni klinični center Maribor)
Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklope in sicer: - SKLOP 1: Nabava aparata za sekvenciranje naslednje generacije s potrošnim materialom in vzdrževanjem - SKLOP 2: Nabava aparata za izolacijo nukleinskih kislin in proteinov s potrošnim materialom in vzdrževanjem Predmet javnega naročila je tudi: - dobava potrošnega materiala za opremo in sicer za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma; - vzdrževanje opreme, ki zajema tako preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih … Oglejte si javna naročila »
2023-12-19   Dobava sanitetnega materiala za obdobje 18 mesecev (Splošna bolnišnica Trbovlje)
Javno naročilo blaga za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala za obdobje 18 mesecev. Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope. Oglejte si javna naročila »
2023-12-19   REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA TESTE TROMBELASTOMETRIJE (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava reagentov in potrošnega materiala za izvajanje testov trombelastometrije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-18   Dobava dializnih aparatov (40 kom) z vzdrževanjem ter potrošnim materialom (Splošna bolnišnica Celje)
Dobava dializnih aparatov (40 kom) z vzdrževanjem ter potrošnim materialom Oglejte si javna naročila »
2023-12-18   THULIUM FIBER LASER IN UROLOŠKI MORSELATOR (Splošna bolnišnica Novo mesto)
Dobava medicinske opreme s pripadajočim potrošnim materialom in vzdrževanjem Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Nabava anestezijskih aparatov z vzdrževanjem (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je dobava anestezijskih aparatov (opreme) ter preventivno vzdrževanje (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Avtomatiziran laboratorijski sistem (ALS) (Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica)
Predmet javnega naročila je avtomatiziran laboratorijski sistem (ALS) s pripadajočo programsko in ostalo opremo, dobavljanje pripadajočega potrošnega materiala za izvajanje vseh razpisanih biokemičnih in imunokemičnih preiskav ter popolno preventivno in kurativno vzdrževanje ter servisiranje opreme za obdobje sedmih (7) let. Dobavitelj zagotovi naročniku ALS v brezplačno uporabo (tj. brez posebnega plačila) za obdobje 7 let, dobavitelj pa naročniku zaračunava le dobavo reagentov, kalibratorjev, kontrol … Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Anestezijski aparat (2 kos), ventilator (5 kos), prenosni ventilator (1 kos) (Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica)
Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: Anestezijski aparat (2 kos), ventilator (5 kos), prenosni ventilator (1 kos) (v nadaljevanju oprema), dobavo potrošnega materiala za čas pričakovane življenjske dobe (7 let) in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let) po posameznem sklopu: Sklop 1: Anestezijski aparat z ventilatorjem in monitorjem (2kos) Sklop 2: Ventilator (5 kos) Sklop 3: Prenosni ventilator (1 kos). Oglejte si javna naročila »
2023-12-11   Sistem za drobljenje kamnov v urotraktu in lasersko enukleacijo prostate (Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica)
Predmet javnega naročila je dobava in vzdrževanje sistema za drobljenje kamnov v urotraktu in lasersko enukleacijo prostate, vključno z dobavo potrošnega materiala. Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer: Sklop št. 1: Sistem za drobljenje kamnov v sečilih, Sklop št. 2: Morcelator z morceskopom in resektoskopom. Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz Tehničnih specifikacij, obrazca Ponudbeni predračun, osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-08   NAKUP IN DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA-INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNE AMBULANTE IN SVETLOBNO POLIMERIZACIJSKI... (Zdravstveni dom Lenart)
NAKUP IN DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA-INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNE AMBULANTE IN SVETLOBNO POLIMERIZACIJSKI FASETIRNI MATERIAL, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI Oglejte si javna naročila »
2023-12-08   REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO_ BIOKEMIJA 2- KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA (Splošna bolnišnica Novo mesto)
REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO_ BIOKEMIJA 2- KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA Oglejte si javna naročila »
2023-12-07   Laboratorijski material (Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica)
Predmet javnega naročila je dobava laboratorijskega materiala po sklopih in specifikacijah predmeta JN, kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: Sklop 1: Laboratorijski material - URINI, BLATO, PRIBOR; Šifra JR: 1536-1 Sklop 2: Laboratorijski material - HEMOSTAZA; Šifra JR: 1536-2 Sklop 3: Laboratorijski material - IMUNOLOGIJA I; Šifra JR: 1536-4 Sklop 4: Laboratorijski material - IMUNOLOGIJA II; Šifra JR: 1536-5 Sklop 5: Laboratorijski material - BIOKEMIJA I; Šifra JR: 1536-6 Sklop 6: … Oglejte si javna naročila »
2023-12-06   LEČE IOL IN MED POTR MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO (Splošna bolnišnica Novo mesto)
Sukcesivni nakup intraokularnih leč in ostalega med. potrošnega materiala za potrebe oddelka za okulistiko. Oglejte si javna naročila »
2023-12-05   Nakup ultrazvočnega aparata za potrebe projekta z akronimom AidMIREProgram INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 (Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola)
Nakup ultrazvočnega aparata za potrebe projekta z akronimom AidMIREProgram INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 Oglejte si javna naročila »
2023-12-04   NAKUP PRIPOMOČKOV ZA NEGO BOLNIKA (Univerzitetni klinični center Ljubljana)
NAKUP PRIPOMOČKOV ZA NEGO BOLNIKA, kot npr. krpice za nego, ščetke za ustno nego, termometri - razni, palčke vatirane - razne, ledvičke kartonske - razne, zapestnice in trakovi za identifikacijo... Oglejte si javna naročila »
2023-11-28   Zdravila (Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica)
Predmet javnega naročila je dobava zdravil za 2 leti, specifikacije za prvo obdobje povpraševanja se nahajajo v programu Go-soft pod šiframi razpisa: Sklop 1: Zdravila; Šifra JR 1548-1 in JR 1548-2, Sklop 2: Zdravila - alergeni; Šifra JR 1548-3, Sklop 3: Zdravila - galenski pripravki; Šifra JR 1548-4, Sklop 4: Zdravila, hrana in prehranska dopolnila; Šifra JR 1548-5 in Sklop 5: Sredstva za nego in varovanje zdravja; Šifra JR 1548-6. Oglejte si javna naročila »
2023-11-27   DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA (Zdravstveni dom Sevnica)
DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA za obdobje 3 let Oglejte si javna naročila »
2023-11-27   SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik)
Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala za potrebe oddelkov klinike. Oglejte si javna naročila »
2023-11-24   POTROŠNI MATERIAL ZA OSKRBO STOME (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za oskrbo stome. Oglejte si javna naročila »